Czy będą darmowe podręczniki do religii Wydawnictwa WAM?

Wydawnictwo WAM każdego roku przekazuje nieodpłatnie podręczniki dla najuboższych uczniów. Szczegółowe informacje dotyczące ich dystrybucji otrzymują wydziały katechetyczne kurii diecezjalnych. Dlatego zainteresowanych ofertą katechetów prosimyo o kontakt z wydziałem katechetycznym.

Jednocześnie przypominamy tekst Informacji Komisji Wychowania Katolickiego KEP w sprawie bezpłatnych podręczników:

Informacja Komisji Wychowania katolickiego KEP w sprawie bezpłatnych podręczników – 6 czerwca 2015 r.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zaopatrywania się w podręczniki do nauki religii oraz odpłatności za nie, uprzejmie informujemy, że:

I. W myśl znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty:
Art. 22ac. 1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
Art. 22ad. 2. Dyrektor szkoły podstawowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może ustalić w zestawie, o którym mowa w art. 22ab ust. 4 pkt. 1, inny podręcznik niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, koszt zakupu podręcznika innego niż podręcznik zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową.

 II. Religia nie jest przedmiotem obowiązkowym realizowanym w ramach „Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego”, a decyzją MEN nie znajduje się w ramowym planie nauczania.
Z powyższego wynika, że podręczniki do nauczania religii nie są refundowane przez MEN, chyba, że decyzję o ich sfinansowaniu podejmie organ prowadzący szkołę podstawową.

III. Przypominamy, że:
1. Nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
2. Bezpłatne podręczniki MEN nie zawierają treści, które wynikają z „Programu nauczania religii” i dlatego nie mogą być stosowane zamiast podręczników do religii
3. Zasady zaopatrywania się uczniów w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.
4. Dyrektor szkoły nie może „zakazać” nabywania podręczników ani innych pomocy do nauki religii.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz 

Warszawa, dnia 6 czerwca 2015 

http://www.katecheza.episkopat.pl/​

Oceń: 

Skomentuj

Przeczytaj także