Jezu, czekamy na Ciebie

Podręcznik, Ćwiczenia dla ucznia i Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 3 szkoły podstawowej

Kup

Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej „Jezu, czekamy na Ciebie”

Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018

Program ogólnopolski dla klas I-IV szkoły podstawowej „Zaproszeni na ucztę z Jezusem”

Program nr AZ-1-01/18

Nr podręcznika: AZ-13-01/18-KR-9/22

Seria: „Wierzę w Boga”

1. Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej „Jezu, czekamy na Ciebie”

Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem praw biskupów diecezjalnych, przeznaczony do klasy trzeciej szkoły podstawowej, zgodny z programem nauczania nr AZ-1-01/18.

 Treści tego podręcznika pomogą uczniom klasy trzeciej przygotować się do pełnego uczestnictwa w Eucharystii oraz do spotkania z Chrystusem przebaczającym w sakramencie pokuty i pojednania.

Tematy lekcji dotyczą: modlitwy, przykazań, sumienia, grzechu, nawrócenia, miłosierdzia Bożego, warunków dobrej spowiedzi, liturgii Słowa i Eucharystii oraz świadomego udziału we Mszy Świętej. Katechezy okolicznościowe korelują z przygotowaniem dziecka w parafii do Pierwszej Komunii Świętej.

Celem każdej lekcji jest zbudowanie trwałej i żywej więzi między uczniem a Panem Jezusem. Podstawowym źródłem wiedzy są słowa z Pisma Świętego, pouczające opowiadania br. Tadeusza Rucińskiego, inspirujące ilustracje, fotografie, wykresy, teksty z „Youcat dla dzieci”.

Przewodnikiem uczniów podczas każdej lekcji jest św. Dominik Savio. Opracowanie graficzne, ilustracje, dobrze dobrane fotografie wpływają na zainteresowanie uczniów tematem lekcji i podręcznikiem.

2. Ćwiczenia do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej „Jezu, czekamy na Ciebie”

Ćwiczenia do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczone do klasy pierwszej szkoły podstawowej mogą być stosowane jedynie jako pomoc uzupełniająca do podręcznika „Jezu, czekamy na Ciebie”.

 Ćwiczenia stanowią obudowę podręcznika ucznia. Składają się z 223 zadań, które:

– sprawdzają poprawność zrozumienia poznanych wiadomości;

– kształtują kreatywne myślenie;

– utrwalają wiedzę;

– motywują do nauki;

– wzbudzają kreatywne postawy ucznia;

– wspomagają zapamiętywanie i utrwalanie wiedzy.

Zadania są bardzo mocno zróżnicowane pod względem treści, formy, stopnia trudności. Wśród zadań: krzyżówki, rebusy, labirynty, zdania do odkodowania, uzupełniania, dopasowywania, odnajdywania, wyodrębniania, dorysowywania, zadania matematyczne i inne. Podczas ich rozwiązywania uczniowie: uzupełniają, wykreślają, dobierają, odgadują, uzupełniają, dopisują, wykreślają, przyporządkowują, dopasowują.

O sposobie i zakresie wykorzystania w procesie nauczania ćwiczeń decyduje nauczyciel, kierując się potrzebami i możliwościami edukacyjnymi uczniów.

Ćwiczenia mogą służyć również jako inspiracja dla nauczycieli pracujących z innymi podręcznikami napisanymi zgodnie z nową Podstawą Programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku.

Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 3 szkoły podstawowej  „Jezu, czekamy na Ciebie”

Jedyny w Polsce podręcznik metodyczny z opracowanymi do każdej jednostki lekcyjnej elementami nauczania kształtującego.

Poradnik metodyczny zawiera 61 scenariuszy stanowiących otwartą propozycję dla katechetów. Cele lekcji – sformułowane w formie języka wymagań ucznia – zostały określone w kategoriach wymagań ogólnych i szczegółowych. Opisano w nich zarówno wiedzę, którą uczeń powinien przyswoić, umiejętności, które powinien posiąść, i postawy, które winien pielęgnować. Takie projektowanie wymagań ogólnych i szczegółowych sprzyja poprawie efektów kształcenia.

Do każdej jednostki lekcyjnej zostały sformułowane „Kryteria sukcesu”, które są komponentem oceniania kształtującego.

W scenariuszach lekcji umieszczone zostały linki do zadań interaktywnych, które powstały i zostały umieszczone na platformie Wordwall. Każdy link wpleciony w opis działań dydaktycznych to interaktywne ćwiczenie, które można wykorzystać stosownie do możliwości uczniów i warunków klasopracowni.

Przykładowa katecheza: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIA, PORADNIK METODYCZNY

Zobacz w sklepie Wydawnictwa WAM:

Jezu, czekamy na Ciebie

Podręcznik do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej

Jezu, czekamy na Ciebie

Ćwiczenia do religii dla klasy 3 szkoły podstawowej

Jezu, czekamy na Ciebie

Podręcznik metodyczny do nauki religii dla klasy 3 szkoły podstawowej

Jezu, czekamy na Ciebie

E-Book – Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 3 szkoły podstawowej

Jezu, czekamy na Ciebie

Pakiet dla katechetów do klasy 3 szkoły podstawowej

Zapisz się do newslettera