Materiały katechetyczne klasa 1

1       2       3       4  

Katecheza 17

Pan Jezus ukazuje nam dobroć Ojca

Katecheta przypomina uczniom, że Pan Jezus był Nauczycielem, który przez słowa i cuda ukazał nam Boga Ojca. Piosenka „Bóg jest miłością” – trzy zwrotki (z gestami) – modlitwa.

Odsłuchanie opowiadania jest wstępem do przekazania uczniom prawdy o tym, że Jezus wyzwolił ludzi od zła.

 

Slajdy zawarte w prezentacji prowadzą nauczyciela i ucznia przez całą część zasadniczą katechezy. Dzięki zawartości prezentacji katecheta może przedstawić najważniejsze treści katechezy: Pan Jezus był Nauczycielem, który przez słowa i cuda ukazał nam Boga Ojca. I tu katecheta po kolei może wprowadzać odpowiednie treści:

– Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, pomagał ludziom: karmił głodnych, uzdrawiał chorych i pocieszał smutnych. Nie chciał posiadać więcej, niż inni. Służył potrzebującym.

– Pan Jezus nie przestał kochać ludzi nawet wtedy, gdy źli ludzie, którzy nie przyjęli Jego nauki, skazali Go na śmierć. Największym cudem Pana Jezusa jest to, że chociaż umarł i został złożony w grobie, to trzeciego dnia zmartwychwstał. Jezus Chrystus jest żywy. Widzą Go na własne oczy święci w niebie.

Katecheza 17

Pan Jezus ukazuje nam dobroć Ojca

Katecheta przypomina uczniom, że Pan Jezus był Nauczycielem, który przez słowa i cuda ukazał nam Boga Ojca. Piosenka „Bóg jest miłością” – trzy zwrotki (z gestami) – modlitwa.

Odsłuchanie opowiadania jest wstępem do przekazania uczniom prawdy o tym, że Jezus wyzwolił ludzi od zła.

 

Slajdy zawarte w prezentacji prowadzą nauczyciela i ucznia przez całą część zasadniczą katechezy. Dzięki zawartości prezentacji katecheta może przedstawić najważniejsze treści katechezy: Pan Jezus był Nauczycielem, który przez słowa i cuda ukazał nam Boga Ojca. I tu katecheta po kolei może wprowadzać odpowiednie treści:

– Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, pomagał ludziom: karmił głodnych, uzdrawiał chorych i pocieszał smutnych. Nie chciał posiadać więcej, niż inni. Służył potrzebującym.

– Pan Jezus nie przestał kochać ludzi nawet wtedy, gdy źli ludzie, którzy nie przyjęli Jego nauki, skazali Go na śmierć. Największym cudem Pana Jezusa jest to, że chociaż umarł i został złożony w grobie, to trzeciego dnia zmartwychwstał. Jezus Chrystus jest żywy. Widzą Go na własne oczy święci w niebie.

Katecheza 18

Pan Jezus uczy, że Bóg jest wśród nas

Zasadniczymi celami katechezy jest: ukazanie Boga, który bezwarunkowo kocha człowieka i daje mu się poznać oraz uświadomienie prawdy, że Bóg jest obecny w sprawowanej liturgii.

Katecheta rozpoczynając lekcję przypomina uczniom, że poprzez słowa Biblii, czyli Pisma Świętego, sam Bóg mówi do nas. Zaprasza uczniów do posłuchania tego, co Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć poprzez wysłuchanie fragmentu z Pisma Świętego: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Aby uczniowie mogli lepiej zrozumieć usłyszane słowa z Pisma Świętego, śpiewają piosenkę „Pan jest wśród nas”, po czym katecheta zaprasza uczniów do wysłuchania opowiadania „W czyje imię przychodzicie”. 

Katecheza 19

Bóg przychodzi do nas w osobie kapłana

Film ukazuje uczniom prawdę, że Bóg działa poprzez kapłanów, przychodzi w czasie Mszy Świętej przez kapłana. Pomaga wyjaśnić uczniom, że obecnie Pan Jezus działa przez kapłanów czyli przez księży. 

Film przedstawiający moment konsekracji pozwala katechecie w bardziej przystępny dla ucznia wyjaśnić i uświadomić prawdę, że Bóg jest obecny w sprawowanej liturgii. Pozwala w pełniejszy sposób okazać misję celebracji Eucharystii, którą Pan Jezus przekazał Apostołom, a wraz z nimi – wszystkim kapłanom. Gdy podczas Mszy Świętej ksiądz mówi do wiernych, to jakby sam Pan Bóg do nich mówił. A gdy ksiądz powtarza słowa Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, to Pan Jezus działa przez niego.

Wspólne śpiewanie piosenki „Jesteś Panie wśród nas”, może stanowić podsumowanie rozmowy dotyczącej Bożej obecności pośród ludzi. Piosenka wprowadza także w rozmowę z uczniami o tym,    że Pan Jezus przychodzi na Mszy Świętej przez kapłana.

„Opowiadanie Antka” to tekst dzięki któremu, który służy po raz kolejny wyakcentowaniu prowadzącego do zrozumienia i zapamiętania przez ucznia, że Pan Jezus na Mszy Świętej przychodzi do nas w osobie kapłana, jak również prawdy, że ksiądz jest zwykłym człowiekiem, a niezwykłe jest działanie Pana Boga, który przez kapłanów przychodzi do nas i naucza nas.

Prezentacja zawierająca slajdy ukazujące kapłanów w różnych okolicznościach: odprawiającego Mszę Świętą, kapłana na pielgrzymce, modlącego się wraz z zebranymi wiernymi przed przydrożną kapliczką, czy też grającego w piłkę z młodzieżą lub rozmawiającego z dziećmi, pozwala ukazać uczniom, że ksiądz jest zwykłym człowiekiem wziętym spośród nas, aby służyć Bogu i ludziom. 

Plik dźwiękowy z taneczną muzyką jest pomocą niezbędną do poprowadzenia zabawy dydaktycznej podsumowującej katechezę. 

Katecheza 20

Bóg mówi do nas podczas Mszy Świętej

Dzięki filmowi przedstawiającemu procesję z Ewangeliarzem katecheta może w łatwiejszy sposób wyjaśnić uczniom, że Bóg jest obecny w sprawowanej liturgii w słowie Bożym, poprzez to, iż w Piśmie Świętym jest zawarte słowo Boga, który przez nie mówi do nas.

Piosenka „Czytaj Biblię módl się co dzień” stanowi dopełnienie rozmowy z dziećmi o czytaniu i słuchaniu Słowa Bożego w czasie liturgii słowa w czasie Mszy Świętej, a także poza nią, np. na lekcji religii, czy też w domu. Katecheta w rozmowie z uczniami podkreśla, że na Mszy Świętej, Pismo Święte jest czytane w sposób uroczysty. Fragmenty z Pisma Świętego czyta lektor. 

Na koniec czytania, słyszymy słowa: „Oto słowo Boże”.  W ten sposób podkreślamy, że mówił do nas sam Bóg. Odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”, aby podziękować Bogu za to, że do nas mówi. Podczas każdej Mszy Świętej słuchamy także fragmentu z Księgi Pisma Świętego zwanej Ewangelią. Ewangelię czyta ksiądz, a my stoimy podczas słuchania, aby pokazać naszą cześć i szacunek dla Pana Jezusa. Po przeczytaniu Ewangelii ksiądz mówi „Oto słowo Pańskie”, a my dziękujemy Panu Jezusowi, że przyszedł do nas w swoim słowie i oddajemy Mu cześć, mówiąc: „Chwała Tobie, Chryste”.

Ścieżkę dźwiękową można wykorzystać do przeprowadzenia warz z uczniami modlitwy na wzór paraliturgii. 

Slajd zawarty w prezentacji, przedstawiający Pana Jezusa nauczającego  dzieci oraz kapłana nauczającego w kościele, może stanowić pomoc w rozmowie katechety z uczniami, czasie której katecheta wyjaśnia, w jaki sposób Bóg mówi do każdego człowieka.

Katecheza 21

Bóg daje się nam w czasie Mszy Świętej

Katecheta, aby podprowadzić uczniów pełniejszemu zrozumieniu obecności Boga w sprawowanej liturgii pod postaciami eucharystycznymi oraz samej konsekracji chleba i wina, podczas której następuje przemiana chleba w postaci białej hostii, w ciało Pana Jezusa, a wina w jego krew, może posłużyć się filmem przedstawiającym moment przeistoczenia. 

Nauka piosenki z gestami:

O, milcząca Hostio biała, (wyciągamy ręce przed siebie nieco do góry) 
Na kolanach wielbię Cię. (składamy dłonie do modlitwy) 
Tyś tak nikła, taka mała, (składamy dłonie razem jakbyśmy chcieli zaczerpnąć wody) 
A w tym cieniu kryje się Ten, co rządzi całym światem, (kreślimy dłońmi krąg zaczynając od środka nad głową i rozkładając ręce w obie strony) 
Bóg wszechmocny, Stwórca nasz, (jedną dłoń kładziemy na sercu, drugą wskazujemy niebo) 
Przed, którego majestatem (wyciągamy ręce przed siebie nieco do góry) 
Aniołowie kryją twarz. (składamy dłonie do modlitwy i pochylamy głowę w ukłonie)

Nagranie pozwala uzmysłowić uczniom, że być jak najbliżej Jezusa można spotykając się z Nim, ukrytym pod postaciami eucharystycznymi w czasie na Mszy Świętej. Pozwala poznać uczniom, że Bóg tak bardzo i bezwarunkowo kocha człowieka, że pozostał z nami tu na ziemi, ukryty w Najświętszym Sakramencie.

Katecheza 22

Bóg jest obecny w Najświętszym Sakramencie

1. Nagranie piosenki i Playback piosenki: O milcząca Hostio biała
2. Nagranie: TAJEMNICA WODZA
3. Prezentacja: Oddajemy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
Treści katechezy skoncentrowane są na:
– Utrwalenie prawdy o Bogu, który bezwarunkowo kocha człowieka i daje mu się poznać;
– Pogłębienie prawdy o Bogu obecnym pod postaciami Eucharystycznymi tj. w Najświętszym
Sakramencie.

Nagranie piosenki i Playback piosenki: „O milcząca Hostio biała”.
Rozpoczęcie katechezy modlitwą – piosenką „O milcząca Hostio biała”. Słowa piosenki stanowią
wprowadzenie w tematykę katechezy i doskonałą treść modlitwy na rozpoczęcie lekcji.

 

Nagranie: TAJEMNICA WODZA
Wysłuchanie przez uczniów nagrania „Tajemnica wodza”, wprowadza uczniów w tajemnicę „ukrycia
Pana Jezusa” w Najświętszym Sakramencie. Stwarza również możliwość katechecie, aby wyjaśnił
uczniom czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu: że czas spędzony w ciszy na modlitwie przed
Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie w tabernakulum, czy wystawionym w
monstrancji, to chwile, kiedy możemy dziękować Panu Jezusowi, za całe dobro, które uczynił dla ludzi,
opowiedzieć Mu o swoim życiu, poprosić o pomoc dla siebie, najbliższych lub innych ludzi.
W czasie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem można modlić się z książeczki do nabożeństwa, w
której zawarte są różne modlitwy, albo czytać Pismo Święte i rozmyślać o słowach Pana Jezusa, które
on kieruje do każdego człowieka, podpowiadając mu jak mądrze żyć, a tym samym, okazywać miłość
Jemu samemu i ludziom. Albo po prostu można pobyć w Jego obecności, bez słów, jak to często bywa w
towarzystwie najlepszego przyjaciela. Przy tej okazji, katecheta może także opowiedzieć, że sam też
często wstępuje do kościoła, aby opowiedzieć Panu Jezusowi o tym, co przeżywa, czego doświadcza w
codziennym życiu, pomodlić się w ważnych potrzebach ważnych dla niego ludzi np. za dzieci, które
uczy. Katecheta może także zachęcić, by korzystali z możliwości wstąpienia do kościoła i modlitwy przed
Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

 

Prezentacja: Oddajemy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie.
Prezentacja, zawierająca kolejno kilka zdjęć Najświętszego Sakramentu w monstrancji, m.in. podczas
nabożeństwa na ołtarzu, podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, podczas procesji
Bożego Ciała, może stanowić dla katechety pomoc w czasie wyjaśniania uczniom tajemnicy „ukrycia”
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, czy też do powtórki wprowadzonych treści w czasie lekcji.

Katecheza 23

Bóg uczy nas dobrego życia

Nagranie piosenki i playback piosenki: „Dzięki o Panie”.
Piosenka to pomoc do prowadzenia modlitwy ze śpiewem na rozpoczęcie katechezy (zwrotki 1-3):
ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
1. Za to, że dałeś nam wiarę.
ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
2. Za to, że dałeś nam miłość.
ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,

o Wszechmogący nasz Królu w niebie.
3. Za to, że dałeś nam siebie.
ref: Dzięki o Panie, składamy dzięki,
o Wszechmogący nasz Królu w niebie.

 

Nagranie: NIC NIE WOLNO
Wysłuchanie nagrania opowiadania pt. „Nic nie wolno”, przygotowuje uczniów do rozmowy z katechetą,
o tym, że zasady w życiu codziennym jak i w szkole są niezbędne. Jeśli komuś zależy na innych, to pilnuje
przestrzegania zasad. Katecheta w tej rozmowie podkreśla, że Panu Bogu bardzo zależy, aby ludzie, których
sam stworzył byli szczęśliwi. Dlatego dał ludziom zasady, które prowadzą do szczęścia, a nazywamy je
przykazaniami Bożymi.

Katecheza 24

Słuchamy Boga

Nagranie piosenki i playback piosenki: „Dzięki o Panie”
Pieśń – modlitwa: „Dzięki, o Panie”, jako wprowadzenie do katechezy.

 

Nagranie: CZEGO NIE USŁYSZAŁ TEN
Przeczytanie lub odtworzenie tekstu „Czego nie usłyszał ten, który nie słucha” jest wprowadzeniem do
rozmowy katechety z uczniami, że Pan Bóg kocha także tych, którzy Go nie słuchają.
Niestety, często nie mogą usłyszeć Jego słów: „Kocham Cię!”, bo nie wsłuchują się w słowa, zawarte w
treści przykazań Bożych, Piśmie Świętym, które Bóg kieruje do nich bezpośrednio. Przez to, jest im
niezwykle trudno dostrzec nieustanną troskę Boga o nich oraz Jego nieustanne działanie w ich życiu,
dla ich dobra.
Katecheza 25 Kochamy

 

Nagranie i playback piosenki: „Czytaj Biblię módl się co dzień”.
Nagranie i playback piosenki: „Czytaj Biblię módl się co dzień” to baza muzyczna do zabawy w kręgu.
Zabawa polega na tym, że uczniowie tworzą krąg i chodzą dookoła, śpiewając piosenkę nr 10 „Czytaj
Biblię, módl się co dzień”. Gdy piosenka się skończy, dzieci zatrzymują się. Katecheta
zapowiada, że poda przykłady tego, jak ważne jest słuchanie, a uczniowie mają
dokończyć zdania. Katecheta po raz kolejny odtwarza piosenkę, a zadaniem dzieci jest podać
przykłady tego, jak ważne jest słuchanie. Po dwóch, trzech przykładach katecheta
znowu odtwarza piosenkę, a dzieci maszerują. Kiedy muzyka cichnie, uczniowie podają kolejne
przykłady.

 

Katecheza 25

Kochamy Boga

Nagranie piosenki i playback piosenki: „Jesteś o Panie wśród nas”,
to propozycja na część
podsumowująca katechezy: utrwalenie wiadomości oraz wraz z aktem miłości – modlitwę końcową.
Dzieci mówią akt miłości, a następnie śpiewają piosenkę:
1. Jesteś o Panie wśród nas
to miejsce i czas
Gdzie dwóch lub trzech
W Imieniu Twym przychodzi, by wielbić Cię
Ty jesteś pośród nich.
2. Witaj o Panie wśród nas
Twoje to miejsce i czas
W Imieniu Twym jesteśmy tu
By miłość wyznać Ci

Wysławiać Cię i czcić
3. Chwała Ci Jezu i cześć
Z serc naszych płynie ta pieśń
Wznosimy ręce wielbiąc Cię Tyś Królem,
Tyś Panem jest
Sławimy Imię Twe!

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro
nieskończone.

 

Prezentacja: Dekalog
Prezentacja może być pomocna w zilustrowaniu uczniom podziału przykazań Bożych na 2 części/grupy:
pierwsze trzy przykazania mówią o tym, że Bóg jest zawsze najważniejszy w życiu człowieka, a
pozostałe dotyczą ludzi.
Omawiając temat 25 „Kochamy Boga”, katecheta bardziej szczegółowo omawia trzecie przykazanie,
kładąc szczególny nacisk na ukazania istoty świętowania niedzieli. Katecheta tłumaczy uczniom, że
niedziela jest dniem, w którym wszyscy wierzący Bogu i Ci, którzy chcą dojść do obiecanego szczęścia –
powinni wziąć udział we Mszy Świętej, czyli Eucharystii. Niedziela to dzień, w którym Pan Jezus
zmartwychwstał i wierzymy, że jest żywy pośród nas, chociaż Go nie widzimy. Cieszymy się, bo
wierzymy, że my także zmartwychwstaniemy. Dlatego wyrażając naszą radość ze zmartwychwstania
Pana Jezusa Idziemy na Mszę Świętą. Często jemy uroczysty obiad. Staramy się mieć
czas dla rodziny, przyjaciół, np. idziemy razem na spacer, odwiedzamy rodzinę, przyjaciół.

Katecheza 26

W rodzinie szanujemy się i kochamy

Nagranie piosenki i playback piosenki: „Bóg jest miłością”.
Uczniowie śpiewają piosenkę na zakończenie katechezy, po wspólnej modlitwie.
1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
I kocha bardzo mnie dziecię Swe
Ref.: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
2. Jezusa posłał wiernego Zbawcę,
Aby do nieba wprowadził mnie
Ref: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
3. I dał nam Matkę Swojego Syna,
Aby od złego chroniła nas
Ref.: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie

Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
4. Kochany Jezu łzy nam ocierasz,
Gdy serce boli, utulasz żal
Ref.: Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie
Więc śpiewaj duszo ma:
Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie

 

Prezentacja: Dekalog z katechezy 25
Prezentacja może być pomocna w zilustrowaniu uczniom podziału przykazań Bożych na 2
części/grupy: pierwsze trzy przykazania mówią o tym, że Bóg jest zawsze najważniejszy w życiu
człowieka, a pozostałe dotyczą ludzi. W katechezie 25, nauczyciel skupia się na omówieniu
przykazań od IV do X, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przykazanie IV: „Czcij ojca swego i
matkę swoją”.

 

Prezentacja: Czcij ojca swego i matkę swoją, czyli kochaj rodzinę.
Prezentacja zawiera ilustracje przedstawiające konkretne przykłady realizacji w IV przykazania
bożego w codziennym postępowaniu dziecka:
– posłuszeństwo rodzicom, poprzez ich uważne słuchanie;
– prawdomówność – odrzucenie kłamstwa;
– unikanie kłótni i sporów;
– używanie mowy dla dobra drugiego człowieka – okazywanie miłości braterskiej;
– pomaganie rodzicom w obowiązkach domowych;
– wzajemne okazywanie sobie szacunku i miłości w rodzinie;

Katecheza 27

Kochamy każdego człowieka

Nagranie piosenki i playback piosenki: Bóg jest miłością
Uczniowie w czasie tej katechezy śpiewając piosenkę „Bóg jest miłością”, kończą modlitwę na
rozpoczęcie katechezy.

 

Prezentacja: Kochaj bliźniego
Prezentacja „Kochaj bliźniego”, może być dodatkową pomocą podczas pracy z podręcznikiem w czasie
katechezy, kiedy to zadaniem uczniów będzie podanie konkretnych przykładów złego postępowania w
szkole, wśród kolegów i koleżanek, a także podania przykładów zachowań zgodnych z Bożymi
przykazaniami.
Może być także pomocna w rozważaniach fragmentu Listu do Efezjan (Ef 4, 1-32).

Katecheza 30

1       2       3       4  

Zapisz się do newslettera