Wędrujemy
z Jezusem

Podręcznik, Ćwiczenia dla ucznia i Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Kup

Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej „Wędrujemy z Jezusem”
Podstawa programowa katechezy z 8 VI 2018 roku
Program ogólnopolski dla klas I–IV szkoły podstawowej „Zaproszeni na ucztę z Jezusem”
Program nr AZ-1-01/18
Nr podręcznika: AZ-14-01/18-KR-8/23
Seria: „Wierzę w Boga”

1. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej „Wędrujemy z Jezusem”

Treści programowe do klasy czwartej szkoły podstawowej zostały opracowane w ośmiu działach tematycznych, zostały tak rozłożone, aby pomóc uczniom poznać lepiej Pana Jezusa, którego wybrali na swojego przewodnika i przyjaciela w klasie trzeciej, pogłębić tę przyjaźń, nauczyć się dziękować, prosić, wielbić i przepraszać. Tematy poszczególnych jednostek zostały sformułowane tak, aby intrygowały ucznia i prowokowały do szukania odpowiedzi na pytania dotyczące ich wiary i wiedzy o Panu Bogu. Uczniowie na każdej lekcji spotkają przewodnika, którym jest św. Stanisław Kostka.
Celem każdej lekcji jest zbudowanie trwałej i żywej więzi między uczniem a Panem Jezusem. Podstawowym źródłem wiedzy są słowa z Pisma Świętego, krótkie komentarze omawiające temat, teksty ze światowego katechizmu Youcat dla dzieci, treści opowiadań, modlitw, fotografie i ilustracje.

2. Ćwiczenia do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej „Wędrujemy z Jezusem”

Ćwiczenia do nauczania religii rzymskokatolickiej przeznaczone do klasy czwartej szkoły podstawowej mogą być stosowane jako integralna część podręcznika „Wędrujemy z Jezusem”.
Ćwiczenia stanowią obudowę podręcznika ucznia. Składają się z 189 zadań, które:
– sprawdzają poprawność zrozumienia opanowanych treści;
– kształtują kreatywne myślenie;
– utrwalają wiedzę;
– motywują do nauki;
– wzbudzają kreatywne postawy ucznia;
– motywują do uczestnictwa w życiu sakramentalnym;
– utrwalają postawy eucharystyczne;
– wspomagają zapamiętywanie.
Wśród zadań: krzyżówki, rebusy, labirynty, zdania do odkodowania, uzupełniania, dopasowywania, odnajdywania, wyodrębniania, dorysowywania, kolorowania, zadania matematyczne i inne. Podczas ich rozwiązywania uczniowie: uczą się myśleć kreatywnie, interpretować słowa Pisma Świętego, poszczególne zadania uzupełniają, wykreślają, dobierają, odgadują, dopisują, przyporządkowują, dopasowują. Wszystkie zadania mają zróżnicowany stopień trudności. O sposobie i zakresie wykorzystania w procesie nauczania poszczególnych ćwiczeń decyduje nauczyciel, kierując się potrzebami i możliwościami edukacyjnymi uczniów.
Ćwiczenia mogą służyć również jako inspiracja dla nauczycieli pracujących z innymi podręcznikami napisanymi zgodnie z nową Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2018 roku.

3. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 4 szkoły podstawowej „Wędrujemy z Jezusem”

Poradnik metodyczny zawiera 61 scenariuszy lekcji stanowiących otwartą propozycję dla katechetów. Cele lekcji – sformułowane w formie języka wymagań ucznia – zostały określone w kategoriach wymagań ogólnych i szczegółowych. Opisano w nich wiedzę, którą uczeń powinien przyswoić, umiejętności, które powinien posiąść, i postawy, które winien pielęgnować. Takie projektowanie wymagań ogólnych i szczegółowych sprzyja poprawie efektów kształcenia.

Do każdej jednostki lekcyjnej zostały sformułowane „Kryteria sukcesu”, które są komponentem oceniania kształtującego.
W scenariuszach lekcji umieszczone zostały linki do zadań interaktywnych, informacje o nagraniach tekstów biblijnych i literackich, piosenek, prezentacji, które znajdują się na stronie katechizmy.pl.

 Przykładowa katecheza: PODRĘCZNIK, ĆWICZENIA, PORADNIK METODYCZNY

Zobacz w sklepie Wydawnictwa WAM:

Wędrujemy z Jezusem

Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wędrujemy z Jezusem

Ćwiczenia do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wędrujemy z Jezusem

Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wędrujemy z Jezusem

E-Book – Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wędrujemy z Jezusem

Pakiet dla katechetów do klasy 4 szkoły podstawowej

Zapisz się do newslettera